KAMUOYUNA DUYURU

19.04.2018


KAMUOYUNA DUYURU

12.04.2018 tarihli GTB Personel Dairesi Başkanlığının yazısında kurumumuz yer değiştirme yönetmeliğinin 8/3 maddesinin Derneğimiz tarafından açılan dava neticesinde iptal edildiği belirtilmiştir. Konunun önemi nedeniyle Derneğimizce bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Anılan dava 17.08.2012 tarihinde açılmış ve üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmiştir. İlgili dönemde ki Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve dava dilekçesini düzenleyen dönemin Dernek avukatıyla görüşülmüş olup, açılan davanın ilk dilekçesine ulaşılmıştır. Yapılan görüşmeler ve dava dilekçesinin incelenmesi neticesinde davanın Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8/2, 8/3 ve 8/7 fıkralarının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle açıldığı anlaşılmıştır. Dava süresince Bakanlığımız dava konusunu oluşturan Yönetmeliğin 8/2 fıkrasını değiştirmiş, 8/7 fıkrasını ise yürürlükten kaldırmıştır.

Dava dilekçesinin 8/3 yönünden incelenmesi neticesinde açılan davanın Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8/3 maddesinin tamamının iptali şeklinde olmayıp “… hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak Kurulca re’sen yapılabileceği…” hükmünün Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığı ileri sürülerek sadece bu kısım ile ilgili dava açıldığı görülmüştür.Aşağıda da ayrıntılı şekilde dilekçeden bölümlere yer verildiği satırlardan da aşikâr olduğunu düşündüğümüz “personelin talep etme yetkisinin yanında Kurulunda re’sen atama yapabileceği yönünde bulunan ibarede ki kurumun re’sen yapacağı atamalarının” anayasaya aykırılığı için açmış olduğumuz iptal davası ülkemizin yüksek yargı organı olan Danıştay’ın ilgili dairesince yerinde bulunmuş ancak Mahkeme bizim de amacımızı aşan bir şekilde Yönetmelik maddesinin tamamının iptali şeklinde takdirini kullanmıştır.

Derneğimizce 2012 yılında mahkemeye verilmiş olan dava dilekçesinde ki satırlar da sizlerle aşağıda paylaşılmış olup Bakanlığımızca çalışanlarının üye olduğu dernek ve sendikalarla işbirliği yapılarak hızla düzeltilebilecek bir konuda Derneğimizin, Bakanlık çalışanlarının mağduriyetine sebep olduğu şeklinde izlenim uyandıran açıklamaların 2071 perspektifiyle 2023 hedeflerine koşan ülkemizin çağdaş kamu yönetişim modeline uygun düşmediği ortadadır.Personelinin psikolojik, sosyolojik durumunu ve aile bütünlüğünü her daim önceleyen Kurumumuzun 2071 perspektifine uygun bir anlayışla kamu yönetişim ilkelerini göz önüne alarak personelini mağdur etmeyeceği düşüncesindeyiz.

Ayrıca Danıştay tarafından iptal edilen Yönetmeliğin 8/3 fıkrasının yürürlükte olduğu süre içerisinde (2012-2018) kaç kişinin yönetmeliğin verdiği yetkiyle Bakanlığımızca re’sen yer değiştirmeye tabi tutulduğu, kaç kişinin yönetmelikte ki hakka dayanarak talepte bulunduğu, talepte bulunan memurlardan kaç kişinin talebinin idarece karşılandığının yıllara ve memur unvan gruplarına göre dağılımı BİMER üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığından talep edilerek kurumumuzda gerçekten bir mağduriyet oluşup oluşmadığı anlaşılmaya çalışılmış ancak ne yazık ki istediğimiz bilgi başvurumuzun ertesi günü “15/04/2018 tarihli ve 1800654834 sayılı BİMER başvurunuz incelenmiş olup, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun "Kurum içi düzenlemeler" başlıklı 25 inci maddesinde "Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır..." hükmü gereğince talebinizin karşılanması mümkün olamamaktadır. Gerekçesi ile Derneğimize verilmemiştir. Buradan aynı konuda başvuru yaparak konunun sağlıklı değerlendirilmesi, gerekli bilgilere ulaşılabilmesi için Bakanlığımız personelinin bir araya geldiği diğer dernekleri ve Bakanlığımız personelinin örgütlendiği sendikaları Bakanlığımıza aynı başvuruyu yapmaya ve sonucunu Derneğimizle paylaşmaya çağırıyoruz. Bu konuda ki değerlendirmeyi de siz değerli Gümrük Personeline bırakıyoruz.

Dava dilekçesinden ilgili bölümler;
 

Adı geçen yönetmeliğin 8\3 maddesi Anayasanın 5. Ve  10. Maddelerine aykırıdır ve iptal edilmesi gerekir. 8\3 Maddesinin  “Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresinin en az yarısı kadar çalışmış olmak şartıyla, çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanına bölünebilir. Bu bölünme kadro durumu ve hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak Kurulca resen yapılabileceği gibi personelin talebi üzerine de yapılabilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, bulunulan hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer hizmet bölgelerine atama yapılamaz.” Hükmünde; Aynı bölge içinde iki hizmet alanına bölmek demek, bir mahalleden diğer bir mahalleye bölmek kadar sonuçları basit bir işlem değildir. Aynı hizmet bölgesinde  Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışma alanları mevcuttur. Örneğin,4. Hizmet bölgesinde bulunan Fenike Gümrük Müdürlüğü Antalya İlinde, Yine aynı4. Hizmet bölgesinde bulunan Kars Gümrük Müdürlüğü Kars İlindedirİki il arası mesafe 1566 kilometredir. Fenike Gümrük Müdürlüğünde çalışan görevli bir memur 2 yıl sonra Kars Gümrük Müdürlüğüne re’sen atanabilir. Bulunduğu hizmet bölgesinin yarısını tamamlayan her memur bir gözü açık acaba beni re’ sen tayin ederler mi diye stres ve baskı altında olacaktır. Memurların her yıl tayinlerinin çıkıp çıkmayacağını bilmemeleri ileriye dönük kararlar almalarını ve normal insanlar gibi bir hayat sürmelerine mani olacaktır. Bu belirsizlik ve re’sen, “kadro durumu ve hizmet ihtiyacı” gibi sübjektif bir atama gerekçesi Anayasanın 5. Maddesine, hukuki istikrar ilkesine aykırıdır.

Adı geçen yönetmeliğin, 8\3 maddesinde belirtilen, “Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresinin en az yarısı kadar çalışmış olmak şartıyla, çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanına bölünebilir. Bu bölünme kadro durumu ve hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak Kurulca re’sen yapılabileceği…” hükmü Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Zira aynı hizmet bölgesinde çalışma süresinin en az yarısını tamamlayanlar arasından hangi kriterler ve şartlar dâhilinde re’sen atama yapılacağı belli değildir. Yukarıdaki örneğimize geri dönersek Fenike  Gümrük Müdürlüğünde görevli çalışma süresinin yarısını tamamlayan 10 memurun 5’inin Kars Gümrük müdürlüğüne re’sen atamasının yapılması durumunda, Bu 5 memur neye göre belirlenecektir. Herkes kanunlar önünde eşittir. Beşinin kalıp beşinin gönderilmesinde seçim hangi kriterlere göre yapılacaktır. Bu hüküm, Anayasanın 10. maddesine belirtilen eşitlik ilkesine açık bir şekilde aykırı olduğundan iptal edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla.
Hakan ÜLKER
Gümrük Muayene Memurları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı