KURUM İÇİ UZMANLIK HK.

15.06.2019Sendikaların müjde olarak verdiği, kamuoyuna yansıyan bilgiler neticesinde, Maliye teşkilatında kurum içi uzmanlık sınavı için kanun teklifi verilmiştir. Gerekçeli teklifte imzası olan milletvekillerine dernek başkanımız Hakan ÜLKER tarafından bu durumla ilgili olarak “Gümrük Muayene Memurları”nın yaşadığı süreci kendilerine aktarmıştır.Sayın Milletvekillerimiz; Özgür ÖZEL, Erkan AKÇAY, Mehmet MUŞ, Lütfü TÜRKKAN, Mehmet Doğan KUBAT, Fatma KURTULAN

27. Dönem 2. Yasama yılı 68 sıra sayılı Kanun Teklifinin 20’nci maddesinden sonra gelmek üzere verdiğiniz kanun teklifini maalesef ki mesleğimiz adına üzülerek takip ettik.

Gerekçe olarak; Kamu personeli rejiminde esas olan nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılmasıdır. Bu yaklaşım gereği olarak 2006-2012 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında açılan kurum içi uzmanlık sınavlarıyla 15 bin 620 kişi gelir uzmanı olarak (son sınav tarihi 18.02.2012), Defterdarlık personeli için ise 2006-2011 yılları arasında 3 defa sınav açılmış ve sonucunda 1.300 kişinin defterdarlık uzmanı olarak atandığı belirtilmiştir.

Kamu personeli rejiminin esaslarından bahsederken yüce meclisimiz ve siz değerli milletvekillerimiz sadece bir kurum ve yahut bir unvan grubunu mu dikkate almaktasınız. Kamu personeli rejimi dikkate alındığında; başta kariyer planlaması olmak üzere, “tüm şartların sağlanması gereken en önemli kamu personel” unvanı olarak ilk sırada “Gümrük Muayene Memurları”nın gelmesi gerekmez miydi? Uzmanlığa geçiş yapan kamu personel sayısının (16 bin 920) %10’unu bulan “Gümrük Muayene Memurları” adına bu durum “yasama organı” açısından ikircikli bir tutum değil midir?

Yine aynı gerekçenin ikinci ve üçüncü paragrafında;
“Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir idaresi başkanlığının çeşitli birimlerinde Genel İdare Hizmetler sınıfına bağlı memur, v.h.k.i. yoklama memuru, icra memuru gibi kadrolarda istihdam edilen personelin aynı masada aynı işi yaptıkları personelle aralarındaki maaş farkı azımsanmayacak ölçüdedir. 666 sayılı KHK’da ifadesi bulan “eşit işe eşit ücret” yaklaşımına da aykırı olan bu durum Gelir idaresi başkanlığında çalışma barışının bozulmasına sebep olmaktadır.

Bu gerekçelerle iş bu Hazine ve Maliye Bakanlığın ile Gelir idaresi Başkanlığındaki çalışma barışını sağlamak, personel arası adaletsizliği gidermek için defterdarlık personeli ile Gelir İdaresi Başkanlığı personeli için Kurum içi Uzmanlık Özel Sınavı’nın açılmasını düzenlemektedir.
Saymış olduğunuz unvanlarda görev alan personelin neredeyse tamamının, akademik düzeyde en fazla yüksekokul mezunu olarak kurumlarına atanmış olmakla birlikte memuriyet başlangıçlarında almış oldukları eğitim, vs. aşikârdır. Buna karşılık “Dış Ticaretin Sessiz Kahramanları” Gümrük Muayene Memurları’ nın ise 30 yıl önce bile en az Lisans derecesi mezunu ve en yüksek KPSS puanı ve yahut ilgili dönemlerdeki yetkin kabul edilecek sınav notları ile göreve alındığı sarihtir. 30 yıl öncesinde dahi yeri geldiğinde 2 yılı bulan eğitim, staj, yeterlilik yazılı, sözlü mülakatlarını geçerek kazanılan, geçemeyenlerin ise diğer G.İ.H. kadrolarına geçişi sağlanan ama fakat en nihayetinde Genel İdari Hizmetler Sınıfında sayılan meslektaşlarımın durumu bu gerekçelerin hangisine dâhil olmaktadır.

Saymış olduğunuz unvanların bırakın kurum içi uzmanlığa geçişini mevcut KPSS A grubu sınavlarını kazanarak atananlarının bile hala henüz “Gümrük Muayene Memuru” eğitim ve staj şartlarını da taşımadığı yeterince açıktır. Peki, burada meslektaşlarımla aynı sorumluluğa bile sahip olmayan hiçbir eğitim, staj, yeterlilik şartlarını taşımayan kadroların bile aldığı uzmanlık-denetmenlik kadroları bizlere neden çok görülmektedir.

Ayrıca Muayene Memurluğu mesleğine denk gelen kamu personel unvanları arasında yukarıda sizlerin ifade ederek uzmanlığa geçirdiğiniz ve yahut geçirmek istediğiniz hiçbir kadro da denk gelmemektedir.

Mevcut A Grubu Kadrolar ve Gümrük Muayene Memurluğu karşılaştırmalı tablo;

 
  Vergi Denetmeni Milli Emlak Uzmanı/Denetmeni Muhasebe Uzmanı/Denetmeni DTS Denetmeni Gelir Uzmanı Gümrük Muayene Memuru
657 s. DMK 48. Md Nitelikleri VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Üniversite (4 yıl) VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Yaş Doldurma Şartı VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Askerlik Hizmeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Sağlık Şartı VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Yetiştirilme Kursu VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Yeterlilik Sınavı VAR VAR VAR VAR VAR VAR (Yazılı/ Sözlü)
Kurs Süresi En Az 4Ay En Az 4 Ay En Az 4 Ay En Az 4 Ay Kurs Yok En Az 6 Ay
Staj Süresi YOK YOK YOK YOK YOK En az 6 Ay

1990’lı yıllarda “Gümrük Muayene Memurluğu” mesleğine denk olan meslekler ve ünvan değişimleri;
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Eski Maliye Bakanlığı)
  1. VERGİ KONTROL MEMURU -> VERGİ DENETMENİ -> VERGİ MÜFETTİŞİ
  2. EML. KONTROL MEMURU -> EML. DENTEMENİ/UZMANI, DEFTERDAR UZMANI
  3. MUH. KONTROL MEMURU -> M. DENTEMENİ/UZMANI, DEFTERDAR UZM
  4. MEMUR -> GELİR UZMANI
Ticaret Bakanlığı (Eski Ekonomi Bakanlığı, Eski Dış Ticaret Müsteşarlığı)
  1. İHR. KONTROL MEMURU -> DTS DENETMENİ, ÜRÜN DENTMENİ
Sosyal Güvenlik Kurumu
  1. S.G.K. KONTROL MEMURU ->  S.G.K. DENETMENİ
İlgili mesleklerin yıllar içinde ki bu değişimleri, bazı unvanların müfettişlik kadrolarına kadar geçişine karşılık bırakın mesleğimizin kazanım elde etmesine aksine gerek olagarşik bürokrasi ve maalesef gerekse de olgarşik dış ticaret yapan siyasetçiler eliyle saygınlığı yeterince çiğnenmiştir.

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanının Edirne İdare Mahkemesine Sunulmak Üzere Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına vermiş olduğu 31.03.2011-3682, B.02.1.GÜM.0.71.00.09.641.04[3750]-519 tarih, sayı ve 1. Savunma konulu yazısında geçen ifade “… idaremizde muayene memurları, adında memurluk kelimesi geçse de esasen uygulamada dolaylı olarak şef düzeyinde ve gümrük mevzuatı için son derece kritik, önemli ve yoğun uzmanlık ve mevzuat bilgisi gerektiren bir görevdir.

Sayın Milletvekillerim, sizler bir grubun, bir unvanın, bir ilin ya da bir partinin vekili değil sizler 82 milyonun vekilisiniz. Ve yasama organı olarak yasama sürecinde vicdanınızla davranmanızı istirham ediyoruz. Ekranlar karşısında o partinin imzası olan yere bu parti olarak imza atmayız vs. gibi ifadeler kullanan hemen hemen tüm partilerin üyeleri tarafından imzalanan bu mutabakatta olduğu gibi bizlerde hak ve hukukun yerini bulmasını beklemekteyiz.

Bu gerekçeler ve buraya sığdıramadığımız birçok haksızlık-hukuksuzluklar nedeniyle G.İ.H. Sınıfında ülke vergi gelirlerinin yaklaşık %25’nin tahakkukunu gerçekleştiren varidat sorumlusu Gümrük Muayene Memurlarının hak ettiği unvan olan A grubu sınıfına geçirilmesi hususunda ilgili bakanlık personeline göstermiş olduğunuz hak ve adalet çalışmasının benzerini saygılarımızla arz ve talep etmekteyiz.

Hakan ÜLKER
Yönetim Kurulu Başkanı


G.M.M.D. Yönetim Kurulu