BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇ, ÜYELİK ŞARTLARI VE OY HAKKI
DERNEĞİN ADI
Madde 1
Derneğin adı: GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERNEĞİ’DİR.
DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2
Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek gümrük idarelerinin olduğu yerlerde yasaya uygun olarak şubeler açabilir.
DERNEĞİN AMACI
Madde 3
Derneğin amacı: Yasalarla belirlenen sınırlar içinde kalarak, Gümrük Muayene Memurları’nın birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmasını, üyeler arasında bilgi akışını, sürekli eğitim ve bilgilendirmeler yolu ile mesleki kalitenin arttırılmasını sağlamak. Mesleğin ilişkin olduğu bilim dallarında inceleme ve araştırmalar yaparak sonuçlarından üyelerinin yararlanmasını sağlayıp mesleki bilgilerini geliştirmek ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak. Gümrük Muayene Memurlarının yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek Yaşamın diğer alanlarında karşılayacakları sorunların çözümünde onlara yardımcı olmak ve her şeyden önce mesleğin etik kurallarının korunmasını sağlamaktır. Gümrük Muayene Memurluğu mesleğinin 657 sayılı Kanunda sayılan kariyer meslek olması konusunda faaliyet göstermek.
TANIMLAR
Madde-4Bu tüzükte geçen:
Dernek: Gümrük Muayene Memurları Derneği’ni,
Üye: Derneğe üye olan aday, görevde bulunan, emekli olan, istifa eden veya başka bir kadroya ya da kuruma geçen Gümrük Muayene Memurlarını,
Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bu derneğe bağlı olarak açılan tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimlerini,
Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bu derneğe bağlı olarak açılan tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimlerini, İfade eder.
DERNEĞİN FAALİYETLERİ 
Madde 5
Dernek üçüncü maddede öngörülen amacını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen konularda faaliyetlerde bulunur.
a)     Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, üyeler arasında bilgi akışını, yeni düzenlemelere uyumu sağlamak. Bu amaçla konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemek, bu faaliyetlerin sonuçlarını üyelerine ve kamuoyuna duyurmak.
b)     Mesleki konuları ve sorunları kapsayan içerikte dergi, gazete ve benzeri yayınları çıkarmak, gelir temin etmek amacıyla satmak. Üyelere, siyasi ve idari mercilere, ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere bedelsiz dağıtmak.
c)     Üyelerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasında, özellikle evlenme, ölüm, doğum, doğal afetler, çocukların eğitimi gibi çeşitli nedenlerle muhtaç duruma düşen üyelere ve bunların eş ve çocuklarına yardımda bulunmak, bu amaçla yardım sandıkları kurmak.
d)     Üyeler arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak ve bu alandaki duyguları geliştirmek amacıyla sosyal ve sportif çalışmalar yapmak, bu amaçla lokaller, konaklama ve dinlenme tesisleri açmak.
e)     Üyelerin yasalarla sağlanan haklarının gerçekleşmesini ve özellikle müktesep haklarının korunmasını sağlamak amacıyla, bu alanlarda yapılacak düzenlemelere ilişkin olarak görüşlerini açıklamak, yetkili makamlara önerilerde bulunmak, üyelerini temsilen dava açmak.
f)      Menkul ve gayrimenkul ihtiyaçlarını vasiyet yolu veya karşılığı ödenmek üzere gayrimenkul almak. Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde her türlü bağış veya aidat ve yardım toplamak
g)     Mensupların moralini yükseltmek için anma günleri, yarışmalar düzenler; balo, eğlence, seminer, tiyatro, yemek, konser, konferans, tanıtıcı eşantiyon yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmak, bayramlarda, önemli günlerde ve gerekli görülen hallerde yönetim kurulu kararı ile dernekçe ikramlarda bulunmak.
h)     Mensuplarının dinlenme ve eğlenmelerini sağlayıcı tesisler açmak ve bunları uygun bulacağı şekilde çalıştırmak ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak işletmelere iştirak etmek.
i)      Derneğe gelir temin etmek için balo, eğlence, seminer, tiyatro, yemek, konser, gibi faaliyetlerde bulunmak.
j)      Görevi ile alakalı olarak yargılanan mensuplarına avukat tutmak ve ücretleri ile mahkeme masraflarını talep halinde ödemek.
k)     Tüzükteki amaca uygun olarak kullanılmak üzere mesleki kuruluşlardan, tüzel ve gerçek kişilerden ayni ve maddi yardım kabul etmek.
l)      Deprem ve diğer afetlerle ilgili olarak kurtarma ekipleri kurmak, eleman yetiştirmek ve çalıştırmak, ücretlerini ödemek her türlü araç, gereç, teknik donanım, bina ve tesisleri yapmak, yardım etmek.
m)   Dernek mensuplarının düğün, nişan, cenaze törenlerine hediye, takı, çiçek, taziye mesajları göndermek gibi faaliyetlerle iştirak etmek.
n)     Türkiye genelinde aynı maksatla kurulan başka derneklere yardım edebilir ve bu derneklerden yardım alabilir. Ancak bu yardım ve taleplerin karşılanması dernek yönetim kurulu üyelerinin tamamının onayı ile gerçekleşir.
o)     İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sınaî işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
p)     Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla gümrük mevzuatı ve uygulamaları hakkında yurtiçinde ve yurtdışında her türlü araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etüdleri yapar, öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlar, süreli ya da sürekli yayınlar yapar, alanında yapılan bilimsel çalışmaları teşvik eder, öğrencilere karşılıksız burs verir.
q)     Kitaplık ve basımevi kurar, işletir, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete v.b. yayınlar, çıkartır.
r)      Üyelerin mesleki konularda bilgilenmesini sağlamak için gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışına geziler düzenlemek.
s)     Gümrük Müsteşarlığının görevlendirdiği üye gümrük muayene memurları ulusal ve uluslararası toplantı, kurs, sempozyum, eğitim ve seminerlerde dernek hükmi şahsiyetini de temsil eder.
t)      Eğitim Dairesi Başkanlığının gümrük muayene memuru yetiştirme kursu için öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak maksadıyla, Başkanlığa her türlü desteği verir, gümrük muayene memuru yetiştirme programlarının belirlenmesinde danışmanlık yapar.
u)     Dernek ve üyelerine hukuki ve adli yardımda bulunmak üzere gümrük mevzuatı ve ilgili alanlarda tecrübeli avukat/avukat ortaklığı ile yıllık hizmet alımı sözleşmesi yapar.
v)     Üyelerin, AB ülkeleri ve vatandaşları ile dayanışmasını geliştirmek, mesleki diyalog ve gelişimi teşvik etmek amacıyla etkinlikler, geziler konferanslar ve bu çeşit organizasyonlar düzenleyerek AB ülke yetişkinlerini ve gençlerini ülkemize davet etmek ülkemizden de AB ülkelerine gönüllü gençler ve yetişkinler yollamak. Bu amaçlara uygun olarak konu olan hedef gruplara yönelik faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle uluslararası kuruluşlarla, ilgili kamu kurumlarıyla ve tüzel kişilerle, kamu ülke ve ülke yararı gözeterek işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve uygulamak. 
ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK
Madde 6
Aday gümrük muayene memuru, görevde bulunan Gümrük Muayene Memuru, daha önce Gümrük Teşkilatında Gümrük Muayene Memuru olarak görev yapmış olupta emekli olan, istifa eden veya başka bir kadroya ya da kuruma geçmiş olan gümrük muayene memuru üye olma hakkına sahiptir. Üyelik başvurusu dilekçe ile yapılır. Üyeliğe kabul ve red, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim Kurulu kendilerine üyelik için yapılan başvuruları en geç bir ay içinde-üyeliğin reddi veya kabulü yönünde-bir karara bağlamak ve kararı başvuru sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Üyelik, hiçbir şekilde üyeye, dernek malları üzerinde mülkiyet hakkı vermez. Üyelik, üye ve onursal üye olmak üzere iki çeşittir. Üye: derneğe üyelik için başvuruda bulunup üyelik talepleri Yönetim Kurulunca kabul edilen üyelerdir. Onursal üye: Derneğin kuruluşunda ve amaçlarının gerçekleştirilmesinde büyük oranda maddi ve manevi katkıda bulunmuş olanlar ile gümrük mesleğinin gelişimine bilimsel katkıda bulunanlar arasında Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyeliğe kabul edilen üyelerdir. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 7
Üyelikten ayrılma Yönetim Kuruluna verilecek ve üyelikten ayrılma talebini içeren dilekçe ile olur. Çıkan üye, çıkma tarihini müteakiben altı ay geçmedikçe yeniden üye olamaz.
ÜYELİKTEN ÇIKMIŞ SAYILMA VE ÇIKARILMA
Madde 8
a)     Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçlarından hüküm giymiş olan üyeler ile memuriyetten temelli uzaklaştırılan üyeler, uzaklaştırma veya mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesini müteakip kendiliğinden ve temelli olarak üyelikten çıkmış sayılırlar.
b)     Yükümlüklerini yerine getirmeyen üyelerden, gerekli ve yeterli uyarılara rağmen haklı bir neden olmaksızın mütemerrit olarak devam edenler, üyelikten çıkarılma ihtarını taşıyan ve bir ay süreli son ihtarname ile süre bitiminde Yönetim Kurulu kararı ile
c)     Görevden geçici bir süre ile uzaklaştırılan, uzaklaştırma kararının kesinleşmesini müteakiben ve bu süre ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu Kararı ile
d)     Yönetim Kurulu Başkanınca yazılan ihtarlara rağmen mesleğin ve memuriyetin vakarına, haysiyetine ve şerefine aykırı davranış içinde bulunmaya devam edenler, Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarılan üye çıkarılma tarihini müteakiben bir yıl geçmedikçe derneğe yeniden üye olarak kaydedilmezler.
ÜYELIKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ
Madde 9
Sekizinci maddenin b, c ve d bentlerine göre üyelikten çıkarılan üyenin, çıkarılma kararına karşı ilk Genel Kurula başvuru hakkı saklıdır. Bu konuda genel kurulun vereceği karar kesindir.
OY HAKKI
Madde 10
Her üye, Genel Kurul toplantılarında müzakerelere katılma, görüş bildirme, teklifte bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Oylar eşittir. Oy hakkı Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılır. Bir üye kendisini, eşini veya birinci dereceden akrabalarını ilgilendiren konularla ilgili kararlarda oylamaya katılamaz. Onursal üyeler, karar ve toplantı yeter sayılarına dâhil olmaksızın toplantılara katılabilir ve görüşlerini bildirebilir, ancak dernek organlarına üye seçilemezler, teklifte bulunamazlar oy kullanamazlar, ödenti verme zorunda değildirler.
İKİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI, İÇ DENETİM ve BORÇLANMA KURULUŞ
Madde 11
Derneğin organları şunlardır.
a)     Genel Kurul
b)     Yönetim Kurulu
c)     Denetleme Kurulu
d)     Danışma Kurulu
GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI
Madde 12
Genel Kurul, en üst yetkili karar organıdır. Genel Kurul olağan toplantısını, genel kurul toplantısını takiben iki yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun çağrısıyla belirlenen yer ve günde yapar. Yönetim Kurulu, görülen lüzum üzerine veya Denetim Kurulunun talebi ile veya kayıtlı üyelerin 1/5′nin yazılı teklifi üzerine Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu yapılan teklif üzerine Genel Kurulu bir ay zarfında toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı teklifini yapan üyelerden biri, Mahalli Sulh Hukuk Hâkimine müracaatla, Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağırılması yönünden bir karar verilmesi talebinde bulunabilirler.
ÇAĞRI USULU
Madde 13
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üyelerin bir listesini düzenleyerek Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş gün önceden toplantının yerini, gününü, saatini ve toplantı gündemini bildirir ve Genel Kurula katılmaya çağırılırlar. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikini toplantı günü arasında bırakılan zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerini de belirten bir biçimde üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler birinci fıkrada belirtilen esaslar dâhilinde toplantıya yeniden çağırılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde 14
Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul il sınırları içinde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği İstanbul il sınırları dışında herhangi bir yerde yapabilir.
TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI
Madde 15
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
TOPLANTI YAPILIŞ USULU
Madde 16
Dernek Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mülki amire bildirilen yer gün ve saatte yapılır. Üyeler toplantı listesindeki adları karşısına imza atarak genel kurul toplantı salonuna girerler. Her üyenin bir oy hakkı vardır. 15. maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki Kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalarlar. Toplantı sonunda bütün belge ve tutanaklar yönetim kuruluna verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 17
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların toplantı gündemine alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18
Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a)     Dernek organlarının seçilmesi.
b)     Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
c)     Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
d)     Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e)     Dernek için gerekli taşınmaz malların alımı veya mevcudun satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
f)      Derneğin fesine karar vermek.
g)     Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yapılması.
h)     Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
i)      Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması veya ayrılması,
j)      Dernek şubelerinin açılmasına veya açılmış olan şubelerin kapatılmasına karar vermek.
YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19
Yönetim Kurulu on bir asıl ve beş yedek üye olmak üzere Genel kurulunca gizli oyla iki yıl için seçilir. Yönetim Kurulu derneğin temsilcisi ve sorumlusudur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.
a)     Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinin bir veya birkaçına yetki vermek.
b)     Derneğin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve gelecek dönem bütçesini hazırlayıp Genel kurula sunmak.
c)     Dernek tüzüğünde ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
d)     Üye kayıt defteri tutmak, üye giriş ve aylık aidatlarının miktarını tespit etmek.
e)     Dernek adına bankaya hesap açmak, gelirleri toplamak ve harcamaları yapmak.
f)      Tüzükte belirtilen faaliyet konularında gerek görülen hallerde çalışma gurupları oluşturmak.
g)     Genel Kurul kararlarını uygulamak.
h)     Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, gerekli gördüğü hususlarda çalışma komisyonları kurmak.
i)      İhtiyaç duyulan hallerde olağan genel kurulda görüşülmek ve karar verilmek üzere Tüzük Değişikliği çalışmaları yapmak ve bu cümleden olmak üzere derneğin isminin (Türk Gümrük Muayene Memurları Derneği) şeklinde değiştirilmesi için Bakanlar Kurulundan izin alınması için çalışmalar yapmak.
j)      İktisadi işletme kurmak.
Yönetim Kurulu dernek Genel Kurulunu izleyen otuz gün içerisinde yeni yönetim ve denetim kurulu ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır.
GÖREV DAĞILIMI
Madde 20
Yönetim Kurulu seçimi takip eden ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak;

  1. Genel Başkan,
  2. Genel Başkan Yardımcısı,
  3. Genel Başkan Yardımcısı /Hukuk İşleri,
  4. Genel Başkan Yardımcısı /Teşkilatlanma,
  5. Genel Başkan Yardımcısı /Eğitim ve Sosyal İşler,
  6. Genel Başkan Yardımcısı /Basın ve Yayın,
  7. Genel Başkan Yardımcısı /Projelerden Sorumlu,
  8. 2 Sayman

Seçmek suretiyle görev dağılımı yapar. Yapılacak faaliyet konusunda yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaparlar.
TOPLANTI VE KARAR ALMA USULÜ
Madde 21
Yönetim Kurulu altı ayda bir defa önceden kararlaştırılan gün ve saate çağırılmaksızın toplanır. Olağan toplantı zamanları dışında başkanın veya üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine de Yönetim Kurulu toplanır. Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi başkan yardımcılarından biri tarafında yapılır. İzin almaksızın ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Başkan tarafından yazılı uyarmadan sonraki ilk toplantıya da katılmazsa görevden ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy almış olan yedek üye çağırılır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Karalar oy çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Alınan kararlar, Karar Defterine yazılarak toplantıya katılan üyeler tarafından altı imzalanır.
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Madde 22
Yönetim Kurulunda herhangi bir şekilde boşalma olduğunda, boşalan üyenin yerine genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşer ve boşalan üyelikler yedek üyeliklerle tamamlanmazsa, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden biri mahallin sulh hukuk hâkimine müracaatla, genel kurulun toplantıya çağrılması hususunda karar verilmesi talebinde bulunulabilir.
DENETLEME KURULU
Madde 23
Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Denetleme Kurulu, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ay geçmeyen aralıklarla önceden haber vermeksizin yapar. Denetleme Kurulu, derneğin bütün hesap ve işlemlerini, Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu inceler ve denetler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve yıl içinde denetleme sonuçlarını yıllık rapor halinde Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
DANIŞMA KURULU
Madde 24
Danışma Kurulu, Yönetim kurulunca dernek üyeleri arasında ve bir yıl için seçilen yeteri kadar üyeden oluşur. Süresi bitenler tekrar seçilebilir. Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerek göreve başlarlar. Danışma Kurulu, yılda en az iki kez kendi başına veya Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantı ve karar verme sayısı salt çoğunluktur. Danışma kurulunun görevleri:
a)     Yönetim Kurulu tarafından belirtilen konular hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarını bildirmek.
b)     Derneğin daha iyi ve verimli çalışması hususunda önerilerde bulunmak,
c)     Üyelerin sorunlarını incelemek bu konuda Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ
Madde 25
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 26
Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN GELİRLERİ, HARCAMA, DEFTER VE KAYITLAR
ÜYELİK AİDATI Madde 27
Üyelerin ödeyeceği giriş ve aylık aidat miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 28
Derneğin gelirleri şunlardır.
Üye aidatları
a)     Dernekçe kurulan sandık ve işletilen lokallerin sağlanan gelirler.
b)     Dernekçe yapılan sosyal ve sportif faaliyet ile kermeslerden sağlanacak gelirler.
c)     Derneğin mal varlıklarından sağlanacak gelirler.
d)     Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardım ve bağışlar.
Yönetim Kurulunca belirlenen miktarın üstündeki paralar, ulusal bir bankada açılacak hesaba yatırılır.
HARCAMA TUTARI
Madde 29
Harcama yapmaya yetkili organ, kurul ve üyenin, bir kalemlik harcama tutarı, harcama yapılan yılın hükümetçe açıklanan brüt asgari ücret tutarını aşarsa bu harcama için Yönetim Kurulunun izni gerekir. Banka hesaplarından çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenecek belgelerde Yönetim Kurulu Başkanının yanı sıra en az sayman veya genel sekreterin de imzası bulunması gerekir.
YARDIM KABUL EDİLEBİLECEK KURULUŞLAR
Madde 30
Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere benzeri amaçlı derneklerden işçi veya işçi sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilirler.
ÜCRET VE YOLLUK
Madde 31
Dernek organlarına görev alan üyeler bu görevleri karşılığında dernekten ücret alamazlar. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Bu ücretler ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit olunur.
Dernek hizmetleri, gönüllüler veya Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretli kişiler aracılığı ile yürütülür. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere veya hariçten görevli kılınanlara verilecek harcırah her yıl bütçe kanununda tespit edilen en yüksek devlet memuru harcırahı tutarı kadar günlük harcırah verilir.
DEFTER VE KAYITLAR
Madde 32
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
a)     Üye kayıt defteri
b)     Karar defteri
c)     Evrak kayıt defteri
d)     İşletme hesabı defteri
e)     Demirbaş defteri
f)      Alındı belgesi kayıt defteri
Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır. Defterlerin tutulmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bu defterlerin noter tasdikli olması zorunludur. 
GELİR TOPLANMASI VE GİDERLERİN HARCANMASI İLE BEYANNAME VERİLMESİ
Madde 33
Dernek Gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderleri harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesi ile harcama belgesinin saklama süresi 5 yıldır. Alındı belgesinde bağışı yapanın açık kimliği yazılır ve imzası bulunur. Bağış veya aidat toplayacak kişi veya kişiler Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Alındı belgesi ile gider makbuzu Dernekler Kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmeliğin ekinde belirtilen eklere uygun olarak bastırılır ve dernek yılsonu itibariyle faaliyetlerini gelir ve gider sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine bildirirler.
TAŞINMAZ MALLAR EDİNME
Madde 34
Dernek Genel Kurulunun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu, taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mal satabilir. Dernek elindeki taşınmazların tapuya tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirmekle zorunludur.
DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU
Madde 35
Genel kurul, gümrük idarelerinin olduğu yerlerde, şube açabilir veya açılmış olan şubeyi kapatabilir. Şube açılacak yerlerde, en az altı aydan beri ikamet eden en az üç üyeye Yönetim Kurulunca şube kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların kimlik bilgileri ile meslek ve sanatları, ikametgâhlar, uyrukları ve şube merkezi ile adresini içerir bildirimi, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler. Bu bildirime Dernek Ana Tüzüğünden iki adet örnek ile kuruculuk yetki belgeleri de eklenir. Bu bildirimle şube kuruluşu tamamlanır.
ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 36
Şubeler kanunlar ve tüzük hükümleri gereği derneğe bağlı, Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş varlığı ve hakları Dernek bünyesine dâhil, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlardan ötürü Derneğin sorumlu olduğu bağımsız konutlu Dernek iç organlarıdır. Bu Tüzüğün Dernek Tüzel Kişiliğine ilişkin diğer hükümleri, şubeler kapsamında ve şubelere ilişkin olarak da geçerli olup kıyasen uygulanırlar. Uygulamaya ve Merkez-Şube ilişkilerine dair hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak Şubeler Yönetmeliğinde gösterilir.
ŞUBELERİN MERKEZDE TEMSİLİ
Madde 37
Şubeler, Dernek Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilirler. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulları Doğal Delege olarak Şube Genel Kurullarında ise her 15 üye adına seçilecek birer delege de seçimlik delege olarak Dernek Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
ŞUBELERİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 38-Şubelerin organları ile bu organların görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
a)     Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılımı ile iki yılda bir Ocak ayında yapılır. Şube Genel Kurulunun toplantı şekli, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Genel Kurulla ilgili 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 inci maddeleri ile diğer maddeleri kıyasen uygulanır.
b)     Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev dağılımı ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili 19, 20, 21 ve 22. Maddeleri ile diğer maddeleri kıyasen uygulanır.
c)     Şube Denetleme Kurulu: Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev dağılımı ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 23. madde ile diğer maddeler kıyasen uygulanır.
TEMSİLCİLİK AÇMA
Madde 39
Dernek Yönetim Kurulu, gümrük idarelerinin olduğu yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci belirleyebilir veya temsilcilik açabilir, belirlenen temsilci veya açılmış olan temsilciliği kapatabilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Temsilci, yönetim kurulunun ve derneğin amacına uygun olarak derneğin genel politikasını yürütür, yönetim kurulunun vereceği görevleri yapmakla birlikte, yönetim kurulu kararlarını uygular ve bundan dolayı da yönetim kuruluna karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜZÜK TADİLİ, FESİH VE YÜRÜTMETÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 40
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul, gündemine konulmak koşulu ile tüzükte değişiklikler yapılabilir. Değişiklik için toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün değişiklik yönünde oy kullanmaları gerekir.
DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ
Madde 41
Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı üye tam sayısının 2/3’ünün oyları ile alınır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların 2/3’ünün kararı ile derneğin feshine gidilebilir. Fesih kararı yönetim kurulu tarafından en geç beş gün içinde bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir Fesih veya infisah halinde, derneğin tüm mal varlığı TEMA vakfına geçer.
TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 42
Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 43
Bu tüzük Valilik onayı ile yürürlüğe girer.