Resmi Üniforma Hakkında Yazı

14.06.2019


Dernek başkanımız Hakan ÜLKER, resmi üniformalar için ilk olarak Dernek Avukatlarımız Av. Serdar KILIÇ, Av. Ersin ŞENYÜREK ile biraraya geldi. Sonrasında Yönetim Kurulumuz ile istişarelerde bulunan başkanımız resmi kıyafet için aşağıda mevcut olan yazıyı Gümrükler Genel Müdürlüğüne göndermiştir.


T.C. TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

25.10.1982 tarihli 1303 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmelik’te; 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 08.10.2013 tarihinde 28789 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. Maddesi ile mezkur yönetmeliğin 6. Maddesi yeniden düzenlenmiş olup değiştirilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2. Maddesi:
Madde 2 − Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.”
Bu kapsamda yönetmeliğin değiştirilen 6. Maddesi:
Madde 6  Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.”
Değişiklik ile birlikte;
Madde 6 – Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.(2) (3)

(1) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile daha önce 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi olan bu cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.
(2) 4/10/2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.”
Şeklinde yeniden düzenlenmiş olup halen yürürlükte bulunmaktadır.
Bu değişiklik ile birlikte resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar sayma yoluyla belirtilerek, sadece bu personelin kılık ve kıyafetinin özel yönetmeliklerle düzenlenmesine imkân verilmiştir.
Ancak: 01.10.2011 tarihli 28071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’nin, Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar başlıklı 5. Maddesinin 10. fıkrasında:


İKİNCİ BÖLÜM - Kılık ve Kıyafete İlişkin Kurallar
Madde 5 - …
(10) Gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, personel müdürü, laboratuar müdürü, şube müdürü, gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, kısım amiri, şef, muayene memuru, muhafaza memuru, kaptan, makinist, gemi adamı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, anbar memuru, satış memuru ve veznedar resmi kıyafet giymek zorundadırlar.” Denilmektedir.
2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmeliğin 6. Maddesinde kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabi olanlar sınırlı sayıda belirtilmiş olup, gümrük personelleri sayılan meslek gruplarının içerisinde yer almamaktadır. Tüm bunlarla birlikte 2011 yılında yürürlüğe girmiş olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 10. Fıkrasında gümrük muayene memurlarının resmi kıyafet (üniforma) giymek zorunda olduğu belirtilmiş olmasına karşın 2013 yılındaki değişiklik ile muayene memurlarının bağlı oldukları kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde yer alan usul ve esaslara tabi olma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Aynı yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 08.11.2013 tarih ve 19322 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, yönetmelik değişikliği neticesinde iki yönetmeliğin çakışıyor olması karşısında bayan muhafaza memurlarının şapka (kep) giymeksizin başörtü ile görev yapıp yapamayacağı hususunda görüş bildirilmesini talep etmiştir. Bakanlığımızın 28.11.2013 tarih ve 06585 sayılı cevap yazısında konuya ilişkin değerlendirme yapılarak ilgili konuya ilişkin değerlendirmenin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir:

Bilindiği üzere 08/10/2013 tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin ikinci maddesinde “yönetmeliğin 6. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar” ibaresi “Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.
Söz konusu yönetmelik değişikliğinin Bakanlığımızın Taşra Teşkilatı Personelinin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinin yürürlüğe girdikten sonra gerçekleşmesi, genel bir düzenleme içermesi ve özel yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara tabi olacaklar arasında gümrük personelinin yer almaması nedeniyle isteyen bayan Muhafaza Memurlarının başörtüsü ile görev yapmalarının mümkün olacağı değerlendirilmektedir.” Denilmektedir.
Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle:
Anılan Yönetmelik değişiklikleri ışığında, değişikliğin genel bir düzenleme içermesi ve özel yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara tabi olacaklar arasında gümrük personelinin yer almaması nedeniyle; varidat, tahakkuk sorumluluğu bulunan Gümrük Muayene Memurlarının üniforma ile görev yapmamaları hususunda, ilgili yönetmeliklerin erkek ve kadınlar için belirlenen kıyafet kuralları çerçevesinde görev yapmalarına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.


Hakan ÜLKER
Yönetim Kurulu Başkanı

G.M.M.D. Yönetim Kurulu