Gümrük Muayene Memurları Derneği Temsilcilik Yönetmeliği

 1. Temsilciler sırasıyla bağlı bulundukları idaredeki dernek üyeleri arasından yapılacak seçim ile gönüllü olarak başvuran Muayene memurlarının başvurularının onaylanması veya yönetim kurulu tarafından teklif götürülen Muayene memurlarının görevi kabul etmesinin ardından yönetim kurulu tarafından atanırlar.
 2. Temsilcilerin görev süresi yönetim kurulunun görev süresi ile başlar ve biter. Bu sürenin sonunda genel kurul seçimi yapılarak bir sonraki dönemin temsilcisi yönetim kurulu tarafından atanır.
 3. Temsilcilik görevini üstlenecek meslektaşların bulunduğu il ve müdürlükte görev yapan dernek asil üyesi olması şarttır.
 4. Temsilcilerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
  1. Bölge Temsilcileri bağlı bulunduğu bölgedeki tüm müdürlük temsilcilerinin koordinasyonundan sorumludur,
  2. Bölge Müdürlük makamına iletilecek sıkıntıların ve çözüm önerilerinin tamamını Bölge Müdürlüğü Temsilcisi ile birlikte iletmek,
  3. Bölge Müdürlüğünde Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olması durumunda Bölge Temsilciliği görevi Yönetim Kurulu Üyesi tarafından gerçekleştirilir.
  4. İdarede bulunan tüm Muayene memurlarına ulaşmak; telefon, e-posta gibi iletişim bilgilerini Muayene Yönetim Sistemi (MYS) veritabanı eklenmesini, güncellenmesini sağlamak,
  5. Gümrük Muayene Memurları Derneği amaç, hedef ve faaliyetlerini meslektaşlarına aktarmak,
  6. Muayene memurlarının derneğe üyeliklerini sağlamak ve üyelik işlemlerinin takibini sağlamak,
  7. Muayene memurları ve dernek arasında koordinasyon sağlamak,
  8. Mesleğin durumunu, il ve müdürlükteki gelişmeleri takip etmek, derneğin etkinliğini ve faaliyet alanını genişletmek, ilgili toplantı, seminer, fuar vb. her alanda derneği temsilen katılmak,
  9. Tüm bu faaliyetleri yaparken genel merkez ile işbirliği halinde çalışmak,
  10. Derneğin gündemle ilgili çalışmalarının ve hedeflerinin duyurulmasına katkı sağlamak,
  11. Meslektaşlarının sorunlarını bildirmek ve bildirdiği sorunların takibini yapmak,
  12. Yılda en az 1 kez üyelerle toplantı yaparak genel merkeze toplantı tutanaklarını iletmek,
  13. İlde mesleki eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek yönetim kuruluna iletmek,
  14. İlde yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak hazırladıkları faaliyet raporlarını genel merkeze iletmek,
  15. Gümrük Muayene Memurları Derneği tarafından gönderilen doküman, afiş, broşür vb. bulunduğu ildeki dernek üyelerine ulaştırılmasını sağlamak,
  16. Dernek yararına, derneğin tüzük ve kararlarına uygun olarak faaliyette bulunmak
 5. Temsilciler yönetim kurulunun belirlediği müdürlükte ve sorumlu olduğu ilde yetkili kişidir.
 6. Temsilciler yönetim kurulu onayıyla göreve başlar ve yönetim kurulu kararıyla görevi sonlandırılır.

GMMD YÖNETİM KURULU